:: Newsy
:: Bannery
:: Info
:: Redakcja
:: Rekrutacja
:: Sondy
:: Usebars

:: Artyku�y
:: Ksi��ki
:: Recenzje
:: Strategie

:: Wst�p
:: Czaszki
:: Do�wiadczenie
:: Kapliczki
:: Kamienie
:: Kostka Horadrim�w
:: Mapa
:: Mikstury
:: Mody
:: Najemnicy
:: Npc
:: Postacie
:: Przewodnik
:: Runy
:: S�owa Runiczne
:: Trick & Tips
:: Questy
:: Wymagania

:: Wst�p
:: Jak gra� ?
:: Komendy
:: Serwery
:: S�ownik
:: FAQ
:: Scena
:: Z�odzieje
:: World Event
:: Hellfire Torch

:: Crafted
:: Questowe
:: Unikatowe
:: Zestawy

:: Screeny
:: Tapety
:: Komiks
:: Flash
:: Fan Arty

:: Patche
:: Dema
:: Inne
:: Diablo online

:: NEWSY ::

Start nowego serwera Diablo 2 - Worldstone Chamber

Chcieliby�my Was wszystkich serdecznie zaprosi� na nowy serwer Diablo 2 - Worldstone Chamber. Start odb�dzie si� dzisiaj o godzinie 18.00, ale konta mo�ecie zak�ada� ju� teraz. Serwer stoi na naszym w�asnym modzie, kt�ry uprzyjemnia rozgrywk� dodaj�c do niej wiele nowych element�w jak zbalansowani najemnicy, zwi�kszona skrzynka, czy nowa �cie�ka rozwoju Druida. Ponadto drop unikat�w zosta� podniesiony, a runy od el do ko s� dost�pne u kupc�w dzi�ki czemu zebranie ekwipunku nie b�dzie zajmowa�o ju� tyle czasu, co pozwoli w pe�ni cieszy� si� gr�. Oczywi�cie bossowie s� silniejsi, aby cenne przedmioty by�y nagrod� ze ci�k� walk�. Wi�cej informacji znajdziecie na naszej stronie www.worldstone-chamber.tk

Serdecznie zapraszamy wszystkich maniak�w Diabe�ka oraz nowych graczy szukaj�cych mocnych wra�e�. Gwarantujemy dobr� zabaw� i �wietn� atmosfer�!

Administracja Worldstone Chamber.Autor: Data: 15.05.2010, 07:43


Reset laddera na serwerze Jama Mroku!

Administracja Jamy Mroku poprosi�a mnie o zamieszczenie notki prasowej na temat planowanego wkr�tce resetu laddera na ich serwerze. Wi�cej informacji na ten temat poni�ej:


W ko�cu nadszed� ten moment, gdy dzielimy si� z wami t� wielce radosn� nowin� !! Serwer JAMA MROKU ma zaszczyt zaprosi� wszystkich mi�o�nik�w DIABLO II na d�ugo oczekiwany Reset Laddera. Startujemy ju� 16 kwietnia, w pi�tek, o godzinie 20:00

Do��cz do grona ��dnych krwi wojownik�w i rywalizuj o czo�owe miejsca w rankingach. Wygrywaj cenne nagrody w turniejach, pokazuj�c wytrwa�o�� i umiej�tno�ci. Sta� si� jedn� z legend nie�miertelnej gry Blizzarda na JAMIE MROKU!

- W celu usprawnienia zak�adania kont nie wymagamy �adnych formularzy!
- Nowoczesne maszyny obs�uguj�ce serwer gwarantuj� doskona�� jako�� gry i brak jakichkolwiek lag�w !!
- W celu urozmaicenia gry wprowadzony zostanie patch 1.13c!
- Zapewniamy pomoc w rozwi�zywaniu wszelkich problem�w i przeciwno�ci losu. Administracja jest do Twojej dyspozycji !!
- Niepowtarzalny nastr�j i klimat, �wietni ludzie, rozmowy na poziomie i wysoki poziom rozgrywek !!

Dodatkowo w nied�ugim czasie po restarcie uruchomiona zostanie kraina PvP, dzia�aj�ca na patchu 1.11b

Je�li nie boisz si� wyzwa� i lubisz kusi� los, to zmierz si� ze szlacht� polskiej sceny PvP. Rzu� wyzwanie do�wiadczonym graczom i we� udzia� w licznych, presti�owych turniejach. Bezb��dny regulamin oraz wykwalifikowani organizatorzy zapewni� najwy�szy poziom i niezapomniane wra�enia.

http://www.jmrealm.eu
Do��cz ju� dzi�! Zapraszamy!
Administracja JM

Jama Mroku


Autor: Data: 14.04.2010, 11:47


Patch 1.13 wprowadzony!

Wczoraj czyli 23 marca 2010 zosta� wprowadzony na oficjalne serwery Diablo II patch 1.13! W raz z jego wdro�eniem nast�pi� r�wnie� reset laddera :) Co oznacza, i� mo�na zacz�� od pocz�tku zabaw� i walk� o najwy�sze pozycje na szczebelkach rankingowej drabiny.

W jednym z poprzednich news�w pisali�my ju� o li�cie zmian kt�re wprowadza najnowsza �atka. Zatem zainteresowanych list� zmian zapraszam kilka linijek ni�ej.


pobieranie najnowszej �atki diablo 2Autor: Data: 24.03.2010, 08:40


Reset laddera i nowy patch na serwerze Fortecy!

Zapraszam do przeczytania notki prasowej jak� dosta�em od ekipy z realmu Fortecy:

FORTECA REALM
prezentuje

wydarzenie, obok kt�rego �aden szanuj�cy si� gracz polskiej sceny Diablo][ nie mo�e przej�� oboj�tnie..
..nowe oblicze jednej z najwi�kszych krain tej wybitnej gry Blizzarda - FORTECY..

NOWY LADDER!
NOWY PATCH!
NOWA JAKO��!

wraz z dziesi�tkami fanatyk�w rozpocznij batali� o szacunek i honor, jak r�wnie� o wielkie nagrody, jakimi zostan� obsypani najdzielniejsi s�udzy dobra..
..juz 20 marca o godzinie 18.00!

Patch 1.13 i wszystkie profity z nim zwi�zane:

wysokie runy za zdobyty poziom do�wiadczenia (ju� od 93!), nie bawi Cie sp�dzanie nocy na walce z potworami? chcesz si� wzbogaci� graj�c pvp? dobrze trafi�e�! zapewniamy niesamowicie wysokie nagrody dla zwyci�zc�w turniej�w, cykl turniej�w pvp Forteca Granad Prix ju� miesi�c po starcie nowego laddera, ciekawe rozwi�zania w temacie Diablo Clone, liczne konkursy, loterie, zak�ady z nagrodami, brak formularzy, rejestracja + wpis na forum zapewnia Ci na realmie konto g��wne + 7 kont mu�owych, to tylko niewielka cz�� atrakcji jakie czekaj� w�a�nie na Ciebie, a wszytko na wyci�gni�cie r�ki!

Zapraszamy! Administracja FORTECA REALM.

Autor: Data: 09.03.2010, 11:27


Nowe screeny Diablo III udost�pnione!

Blizzard udost�pni� dzisiaj 10 nowych screen shot�w, przedstawiaj�cych akt 2 w Diablo 3. Na obrazkach mo�emy zaobserwowa� Monka, Barbarzy�c� i Witchdoctora, kt�rzy zmagaj� si� z potworami. Ciekawe jest, �e na screenach mo�emy zauwa�y� kilka rodzaj�w potwor�w, kt�re nie by�y oficjalnie prezentowane.Autor: Data: 01.02.2010, 13:06


Nekromanta w dodatku do Diablo3? Czy te� nie?

Gracze na forum zarzucili Blizzardowi, �e zbyt du�e podobie�stwo klasy Szamana (Witch Doctor) do Nekromanty, uniemo�liwi wprowadzenie tego bohatera w ewentualnych przysz�ych dodatkach do gry. Kilka miesi�cy temu Blizzard zapowiedzia�, �e je�eli powstan� jakiekolwiek dodatki do Diablo III, to istnieje mo�liwo�� umieszczenia w nich postaci z poprzednich cz�ci gry.

Bashiok zatem uspokaja, i� podobie�stwo tych dw�ch postaci w og�le nie przes�dza sprawy. T�umaczy on, i� g��wnym za�o�eniem jest wydobycie z gry maksymalnie du�ej ilo�ci grywalno�ci i "miodno�ci". Co z kolei wskazuje na to, i� nie ma jakich� szczeg�lnych przeciwwskaza�, co do wprowadzenia Nekromanty jako klasy w dodatku. Je�eli oczywi�cie rozszerzenie do trzeciej cz�ci Diabe�ka powstanie.

Autor: Data: 12.01.2010, 10:16


Patch 1.13 i reset laddera

Bashiok Community Manager Blizzarda, poinformowa�, i� reset Laddera jak i oficjalne wprowadzenia Patcha 1.13 nast�pi najwcze�niej po Nowym Roku. Poinformowa� r�wnie�, �e Patch 1.13 nie jest i nigdy nie mia� by� ostatnim patchem do Diablo II. Na koniec doda�, �e Diablo II b�dzie jeszcze d�ugo wspierane i aktualizowane przez Blizzard.

A oto oficjalna lista zmian opublikowana przez Blizzard, kt�r� wprowadzi Patch 1.13:

Nowa Tajemnica zosta�a ujawniona! Graczy na poziomie trudno�ci piek�o czeka nowa seria wyzwa�!

G��wne b��dy:

- Naprawiono b��d umo�liwiaj�cy kopiowanie przedmiot�w.
- Poprawiono wydajno�� grafiki dla maszyn Mac z systemem 10.5 lub wy�szym.

Drobne b��dy:

- Uber Mefisto wzywa swoich s�ugus�w dopiero, jak zostanie
zabity Uber Baal i Uber Diablo (wcze�niej wzywa� po zabiciu tylko Baala, Diablo m�g� �y� dalej).
- Gra nie b�dzie si� sama zatrzymywa� i nie b�dzie problemu z zacinaj�c� si� muzyk�.
- Naprawiono 2 mniejsze b��dy podczas grania w oknie i minimalizowania gry w takim trybie.

Szczeg�lne zmiany/poprawki:

- Respecjalizacja jest mo�liwa. Zako�czenie zadania "Den of Evil" b�dzie dodatkowo wynagradzane mo�liwo�ci� respecjalizacji postaci 1 raz, za darmo, kt�re p�niej zostaje zapisane. Postacie graczy, kt�re maj� ju� uko�czone to zadanie, maj� mo�liwo�� 1 respecjalizacji na poziomie trudno�ci piek�o.
- Zwi�kszono mo�liwo�� zdobycia lepszych run.
- Wsparcie dla monitor�w panoramicznych, podczas grania w trybie okienkowym.
- Niekt�re rzadkie przedmioty maj� teraz pomara�czowy kolor(Runy i przedmioty wymagane do Uber Tristram).
- Limit z�ota w skrytce nie zale�y teraz od poziomu postaci.
- Obra�enia Czempion�w i potwor�w unikatowych zosta�y zmniejszone na poziomie trudno�ci koszmar i piek�o.
- Usuni�to wymaganie uko�czenia ca�ej gry do stworzenia postaci w trybie Zawodowym (HC).
- Znacznie zmniejszono si�� eksplozji potwor�w.
- Z s�ugus�w Uber Mefista i Uber Baala nie otrzymujemy do�wiadczenia.
- Potwory nie rzucaj� ju� kl�twy �elazna Dziewica.
- Szansa na u�ycie umiej�tno�ci z Pochodni Piekielnego Ognia zosta�a zmniejszona do 5%.
- U�ytkownicy mog� teraz przegl�da� ilo�� �ycia lub many klikaj�c na odpowiedni� kul� �ycia lub many.
- W 5 akcie mo�na wynaj�� najemnik�w o nowych imionach: Klar i Tryneus.
- Przy tworzeniu gry postaci� jeden gracz (single player) po przytrzymaniu klawisza "Enter" automatycznie tworzymy gr� na poziomie trudno�ci piek�o.
- Podczas tworzenia gry, ka�dy poziom trudno�ci ma przypisany w�asny przycisk. Normalny - R, Koszmar - N, Piek�o - H.
- Aby rozpocz�� rozmow� na kanale Battle.net nale�y wcisn�� klawisz "Enter".
- Dodano przyciski Windowsa, podczas gry w oknie (Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij).
- Dodano nowy parametr w linii polece� '-nofixaspect', dzi�ki kt�remu mo�liwa jest gra na ca�ym ekranie (rozci�gniecie okna do rozmiar�w 4:3).
- Dodano nowy parametr w linii polece� '-sndbkg', dzi�ki kt�remu mo�emy w��czy� d�wi�k w tle.
- Dodano wsparcie w linii polece� dla '-nosound', '-window', and '-windowed'.

Zmieniono bilans umiej�tno�ci dla poszczeg�lnych postaci:

Amazonka

- Strza�a spopielania - zwi�kszono promie� wybuchu o 33 %
- Strza�a spopielania - obra�enia od wybuchu zwi�kszono o 20 %.
- Strza�a spopielania - zwi�kszono czas trwania efektu ognia o 33%.

Zab�jczyni

- Mistrz cienia - Zwi�kszono zakres odporno�ci na jeden punkt z 5-80 do 5-90.

Barbarzy�ca

- Tr�ba powietrzna - Zredukowano pocz�tkowy koszt many o 50%.
- Mistrzostwa - Zmieniono szans� na trafienie krytyczne z 0-25 do 0-35.

Paladyn

- B�ogos�awiony m�ot - ju� nie ignoruje odporno�ci nieumar�ych i demon�w.

Druid

- Nied�wiedzio�ak - Obra�enia wzrastaj� na ka�dym poziomie o 15%.
- Nied�wiedzio�ak - Zwi�kszenie zdrowia o 25 % i obrony o 1% co ka�dy punkt zainwestowany w t� umiej�tno��.
- Fala Uderzeniowa - Synergia z Taranu dodaje 5% obra�e� na punkt.

Nekromanta

- Krwawy golem - usuni�to negatywny wp�yw na �ycie postaci (gracz nie traci �ycia, gdy golem otrzymuje obra�enia).
- Wybuch zw�ok - Zwi�kszono obra�enia z 60 % - 100% do 70% - 120 % �ycia zw�ok.
- Truj�ca nova - Zwi�kszono obra�enia o 15%.

Czarodziejka

�ciana ognia - Synergia 1% do obra�e� od Inferno i Po�ogi, a tak�e 4% od punktu ciep�a.
Po�oga - Synergia, 2% do obra�e� od �ciany ognia i 4% od punktu ciep�a.
Hydra - Zwi�kszono obra�enia o 15%.
Hydra - Zwi�kszono szybko�� ataku Hydry.
Hydra - Czas oczekiwania na ponowne stworzenie zmniejszono o 25%.
Mistrzostwo B�yskawic - Zredukowano og�lny efekt o 15%.

Autor: Data: 21.12.2009, 07:46


Wskrzeszanie w Diablo III

Bashiok poinformowa� niedawno, �e w diablo 3 b�dzie istnia�a mo�liwo�� wskrzeszania swoich wsp�towarzyszy na polu walki. Jest to bardzo dobry pomys�, zwa�ywszy na do�� uci��liw� i niezbyt dobrze kojarz�c� si� perspektyw� biegni�cia do cia�a przez ca�� mapk�, po �mierci w Diablo II. Oczywi�cie, aby wskrzesi� kt�rego� z kompan�w, trzeba b�dzie spe�ni� �ci�le okre�lone warunki. Nie podano jeszcze jednak, co dok�adnie b�dzie trzeba mie�, u�y� b�d� wykorzysta�. Prawdopodobnie nie b�dzie to ani zw�j, ani przedmiot.

Autor: Data: 11.12.2009, 10:44<< 1 z 23 >>

Partner serwisuDiablo 3 i 2, strategie, pomoc, Forum Gold
Serwer Diablik.EU
Nieoficjalna strona o Diablo 2

Tawerna - 100% Heroes of Might and Magic.

Gra mmorpg

Wszystko o Diablo II

Toplista najlepszych polskich stron o Diablo
Diablo 2 Top 200 - Items, Cheats, Bots, Editors, Hacks Free
T0P-D2
Toplista Diablo 2 LoD

Sylwester Szczecin

Drukarnie Szczecin

SPA Szczecin

Lekarze Szczecin

Nauka jazdy Toru�

Nauka jazdy forum

podr�czniki Szczecin

Matura

wycieraczki samochodowe

? 2005 - 2010 by Ku�nia Diablo II & Qznia Diablo 3 - Wszelkie prawa zastrze�one - All rights reserved. Project by Cinex.
Wszystkie nazwy i znaki towarowe znajduj�ce si� w serwisie s� zastrze�one przez ich prawnych w�a�cicieli, a zosta�y u�yte jedynie w celach informacyjnych.